Regulamin:

Definicje
Użyte w niniejszych ogólnych warunkach terminy oznaczają:
Umowa – umowa o zamieszczenie reklamy w danym produkcie PHU PAREM Emilia Więckowska, zawarta za pośrednictwem powszechnych środków komunikacji, między innymi urządzenia telefaksowego, telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej oraz w formie bezpośredniej sprzedaży
PHU PAREM – podmiot gospodarczy PHU PAREM Emilia Więckowska będący wyłącznym dysponentem domeny www.regiobiznes.info,
Zamawiający – podmiot gospodarczy zlecający zamieszczenie reklamy na stronie internetowej www.regiobiznes.info lub innym produkcie PHU PAREM
Reklama - każda forma przekazu stanowiąca informację o Zamawiającym, jego produktach, usługach czy promocjach dostarczona przez Zamawiającego

Przedmiot umowy

Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamowych przez PHU PAREM Emilia Więckowska z siedzibą w Chałupach 169, 76-024 Świeszyno, NIP 7822042086

Zamawiający zleca PHU PAREM na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy” (obowiązujące wzory umów) a także w Załącznikach zawierających materiały graficzne lub opisowe niezbędne do przygotowania REKLAMY (łącznie, jako "Umowa") opublikowanie, na stronie internetowej informacji dostarczonych przez zamawiającego, lub wykonanych przez PHU PAREM dalej zwaną reklamą. Zawarcie Umowy może nastąpić za pomocą faksu, drogą elektroniczną (e-mail) lub zarejestrowanie oświadczenia zamawiającego za pomocą urządzeń audio jest równoważne formie pisemnej, a także w formie sprzedaży bezpośredniej

§1 Podstawowe obowiązki PHU PAREM

PHU PAREM zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: - utrzymywania Reklamy w Serwisie www.regiobiznes.info przez okres 12 miesięcy od daty publikacji (lub inny termin uzgodniony z Zamawiającym)
- w przypadku form Reklamy zakładających inny czas publikacji, termin opublikowania Reklamy wynosi 14 dni od daty podpisania i dostarczenia materiałów reklamowych potrzebnych do publikacji reklamy.
- opublikowania Reklamy w serwisie internetowym w najbliższej edycji.
- przygotowania Reklamy (jeżeli Zamawiający nie dostarcza własnego jej projektu).

§2 Podstawowe obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: współpracy z PHU PAREM Emilia Więckowska w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, a w tym do:
a) terminowego dostarczenia Reklamy lub materiałów potrzebnych do Jej wykonania,
b) do informowania Książki Internetowej o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie Reklamy w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,
c) zapłaty PHU PAREM wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy.

§3 Płatności.

3.1. Zaliczka na poczet wynagrodzenia zostanie zapłacona w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. W przypadku nieotrzymania zaliczki w terminie określonym w Umowie PHU PAREM może od Umowy odstąpić.
3.2. W przypadku określenia zaliczki w wysokości innej niż 100% wartości Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia pozostałej części wynagrodzenia PHU PAREM po publikacji zamówionej Reklamy, ale nie później niż w terminie określonym w fakturze VAT lub fakturze proforma wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu.
3.3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego różnych Reklam i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna PHU PAREM z danego tytułu, PHU PAREM może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu najwcześniej wymagalnej płatności.
3.4. W przypadku nieuregulowania wymaganej należności za Reklamę w serwisie internetowym, PHU PAREM może dokonać zawieszenia publikacji Reklamy do momentu dokonania przez Zamawiającego należnej zapłaty. Okres zawieszenia, o którym wyżej mowa, stanowi część okresu publikacji Reklamy określonego w Umowie.
3.5. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego PHU PAREM Emilia Więckowska.
3.6. W razie nieterminowej spłaty PHU PAREM może żądać od Zamawiającego pokrycia kosztów windykacji, jakie PHU PAREM poniósł w celu odzyskania wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy (w wysokości 10 % wartości Umowy).
3.7. W przypadku płatności ratalnej, gdy zamawiający zalega z zapłatą co najmniej dwóch rat PHU PAREM ma prawo postawić w stan wymagalności całą pozostałą do zapłaty część należności wynikającej z umowy.

§4 Treść i forma reklamy

4.1. Zamawiający dostarczy PHU PAREM materiały niezbędne do wykonania Reklamy w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin w Umowie (ale nie później niż w terminie umożliwiającym wykonanie Umowy).
4.2. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów w terminie, uprawnia PHU PAREM do przygotowania i opublikowania Reklamy w oparciu o posiadane informacje i materiały. W tym przypadku PHU PAREM nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w Reklamie.
4.3. O ile Zamawiający wyrazi wolę otrzymania projektu Reklamy graficznej do akceptacji poprzez stosowną adnotację w Umowie i dostarczy w terminie materiały, PHU PAREM przekaże Zamawiającemu taki projekt Reklamy graficznej celem akceptacji.
4.4. W przypadku określonym w § 4.3 brak uwag ze strony zamawiającego w terminie 3 dni roboczych będzie oznaczał akceptację projektu.
4.5. PHU PAREM nie gwarantuje umieszczenia Reklamy w konkretnym miejscu Produktu sugerowanym przez Zamawiającego. PHU PAREM zamieści Reklamę zgodnie z obowiązującymi u niego standardami zamieszczania Reklam.
4.6. PHU PAREM może odmówić zamieszczenia jakiejkolwiek części lub całości Reklamy, jeżeli jego zdaniem, Reklama lub jej część nie spełnia wymagań technicznych, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi Produktu i lub Internetu albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. PHU PAREM może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści i formy Reklamy pod rygorem z § 4.2.
4.7. W przypadku systemowych zmian danych teleadresowych PHU PAREM ma prawo do wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.

§5 Strona Internetowa

5.1 Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w wykonaniu strony oraz będą się wspierać podczas dokonywania uzgodnień i koordynacji procesu przygotowania i wykonania strony internetowej.
5.2 Termin realizacji 4 - 5 tygodni od daty zaksięgowania wpłaty od Klienta (termin może być skrócony) oraz dostarczenia przez Klienta niezbędnych materiałów, treści, zdjęć czy znaków graficznych.
5.3 Klient zobowiązuje się do przekazania materiałów niezbędnych do realizacji nie później niż 14 dni od zaakceptowania ninejszej umowy. Późniejsze dosyłanie dodatkowych materiałów powoduje wydłużenie czasu realizacji.
5.4 Klient zobowiązuje się zaakceptować stronę będącą przedmiotem niniejszej umowy w formie elektronicznej (e-mail) lub wnieść zastrzeżenia e-mailem w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedstawienia ukończonej strony.
5.5 Zastrzeżenia powinny wyraźnie wskazywać treść oczekiwanej zmiany tak, aby jej uwzględnienie mogło zostać wykonane w sposób nie budzący wątpliwości.
5.6 W przypadku gdy Klient nie wniesie zastrzeżeń w terminie do 5 dni roboczych, Wykonawca uznaje stronę za zaakceptowaną i odebraną przez Klienta.

§6 Prawa autorskie.

6.1 W przypadku opracowania Reklam przez PHU PAREM, Zamawiający może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia PHU PAREM wynikającego z Umowy i opatrzeniu Reklamy dopiskiem: "Przygotowane przez PHU PAREM "
6.2. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez PHU PAREM, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Reklamy i danych w niej zawartych w innych produktach niż objęte Umową, a także w celach marketingowych lub w innych celach prawem dozwolonych. Zamawiający udziela PHU PAREM nieodpłatnej licencji niewyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z Reklamy przez czas nie określony na wszystkich znanych polach eksploatacji. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Reklamy lub jej części oraz na nie wymienianie nazwiska twórcy i źródła Reklamy.

§7 Odpowiedzialność PHU PAREM.

7.1. PHU PAREM ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy dotyczące druku, pominięcia w Reklamach w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu Reklamy lub dostarczonego wzoru Reklamy. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć, odpowiedzialność PHU PAREM będzie proporcjonalna do obniżenia wartości Reklamy z tego tytułu.
7.2. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację najpóźniej w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia emisji Reklamy w Serwisie Internetowym.
7.3. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza PHU PAREM związana z Umową ograniczona jest do wartości danej Reklamy określonej w Umowie i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną Reklamę.
7.4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że PHU PAREM może publikować Reklamy osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. PHU PAREM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich Reklam dla działalności Zamawiającego.
7.5. PHU PAREM nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego skutków opublikowania Reklamy.
7.6. PHU PAREM nie udziela gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji ( chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone użytkownikowi w formie pisemnej przez PHU PAREM). PHU PAREM ma w szczególności prawo zawiesić działalność serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

§8 Odpowiedzialność Zamawiającego.

Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych, zdjęć) związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową. W przypadku zgłoszenia wobec PHU PAREM roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub wyroku.

§9 Odstąpienie od Umowy.

9.1. PHU PAREM, bez żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją Reklamy, a zwłaszcza w przypadku, gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa.
9.2. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 dni od podpisania Umowy nie powoduje jej rozwiązania.
9.3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym lub e-mailem. Dla zachowania terminu, o którym mowa w § 9.2. wystarczy wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru na adres PHU PAREM wskazany na Zamówieniu.

§10 Postanowienia końcowe

10.1. Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.
10.2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy a treścią Zamówienia Reklamy, za wiążące Strony uznają postanowienia Zamówienia Reklamy.
10.3. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy Reklamy (w tym materiałów).
10.4. Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez PHU PAREM w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym. PHU PAREM zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.
10.5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby PHU PAREM
10.6. PHU PAREM ma prawo w każdym czasie dokonać zmian niniejszego regulaminu
10.7. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.regiobiznes.info

 

Kontakt

Nasz numer telefonu:
508 870 974
Nasz adres:


szczegóły

Oferta